Loading... Please wait...

Categories

Sefer Hazohar Hakadosh Hashalem - 1 vol / ספר הזוהר הקדוש השלם חיבורא קדמאה

  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
Price:
$139.99
SKU:
AWB423


Product Description

ספר הזוהר הקדוש השלם 'חיבורא קדמאה.'

* כל ספר הזוהר הקדוש בכרך אחדכולל את ספר הזוהר‘ ,זוהר חדש‘ , 'תיקוני הזוהר‘
ו‘תיקוני זוהר חדש‘כ- 1,3722 עמודים.

* הזוהר מחולק לקריאה יומית לשנה אחתמל"ג בעומר ( י"ח באייר ( עד ל"ג בעומרלפי התאריך העברי של כל יום שמצוין בראש העמוד, הקריאה ב"ספר הזוהר" 4עמודים ביוםישנו שרוך /  סימניה ראשון לסימון ההתקדמות בקריאה.

* תוכן כללי מפורט במיוחד, מציין את שמות חומשי התורההפרשיותהאדרותהספרים המיוחדיםהמדרשים-שיר השיריםרותאיכה ומרכבת יחזקאלתיקוני הזוהר לפי הסדר,
פרשיות זוהר חדש ולבסוף תפילות וקטעים מהזוהר במעגל החיים והמועדים.

* "תיקוני הזוהר" מחולקים בחלוקה משנית לקריאה יומית נוספת של 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים (אלול-תשרי )התאריך העברי מצוין בראש העמוד וכן בגוף הטקסט, הקריאה ב"תיקוני הזוהר " כ- 4 עמודים ביום.ישנו שרוך/סימניה נוסף לסימון ההתקדמות בקריאה.

* תפילה מיוחדת לפני תחילת הקריאה בספר הזוהר ותפילות מיוחדות לסיום כל ספר הזוהר כולל "הדרן" וקדיש על ישראל.

* "ספר הזוהר" מנוקד מוגה ומודפס בפונט נוח לקריאה , טקסט הזוהר ערוך בשני טורים בכל עמוד.

* בראש כל עמוד בספר הזוהר מצוין העמוד המקביל בזוהר דפוס "וילנא" (תרנ"ה ( ודפוס "ליוורונו" (תרי"ח ( להקל את התמצאות הקורא.

* בכל ראש עמוד בספר הזוהר מצוינים: החומשהפרשההמאמריםספרים המיוחדיםהאידרותשיר השיריםרות וכדו’.

* בכל עמוד, מחולק הטקסט של ספר הזוהר למאמרים עם שמות הכותרות ולפיסקאות
)המילה הראשונה מובלטת בכל תחילת פיסקהשהתקבלו בדורות האחרונים,
על מנת לשמור על אחידות ההבנה בכל המהדורות שיצאו עד היום.

* ‘אזכורי המקרא‘: פסוקי התנ"ך. "אזכורי המקרא" מובלטים בגוף הטקסט וצמודים אליהם בתוך סוגרייםהמקור בתנ"ך - הספרהפרק והפסוק.

* נספח ראשון - 'תולדות רשב"י‘. בנספח זה הבאנו כ 50-עמודים מלאים על תולדותיו
וקורותיו של רשב"יעל מנת לתת לקורא את הרקע לחיי רשב"י ולפעלו.

* נספח שני - 'מבנה ספר הזוהר‘. בנספח זה הבאנו בצורה תמציתית את מבנהו של ספר הזוהר
על מנת לתת לקוראללומד ולמעייןהבנה כללית בנבכי ספר הזוהר.

* נספח שלישי - 'מפתח המאמרים‘. בנספח זה הבאנו כ- 2,300 כותרות למאמרי הזוהר מרבי יהודה אשלג זצוק"ל - בעל פירוש "הסולם" על הזוהר,הכותרות מציינות בקצרה את תוכנו של כל מאמר ומודגשות בצבע כחול בטקסט הזוהרכמו כן הוספנו לנספח הכוונה ל- "מדרש הנעלם ","תוספתא""סתרי תורה" ו "רעיא מהימנא".

* נספח רביעי - 'מפתח אזכורי המקרא‘. בנספח זה הבאנו כ- 20,000 אזכורים של פסוקים וחלקי פסוקים מהתנ"ךהפסוקים עצמם מודגשים בטקסט הזוהר עם המקור לידם בתוך סוגריים.

* נספח חמישי - 'מפתח הנושאים‘. בנספח זה הבאנו כ 2,200-נושאיםערכים ומושגים,
בחלוקה ראשית ומשניתהנושאים עצמם מודגשים בצבע כחול בטקסט הזוהר.

* נספח שישי - 'רבותינו על הזוהר‘. בנספח זה הבאנו קרוב לשבעים מתוך מאות דברי שבח
וחיזוק בעניין ספר הזוהר הקדוש מגדולי ישראל לדורותיהם.

* נספח שביעי - 'פיוטים לכבוד רשב"י‘. בנספח זה הבאנו 18 פיוטים ושירים לכבוד רשב"י וחיבור הזוהרדרך הפיוטים ניתן ללמוד מושגים רבים בתורת הקבלה וכן ללמוד על חשיבותו הרבה של רשב"י וספר הזוהר שחיבר.

 


Find Similar Products by Category


Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!


Our Newsletter


You Recently Viewed...