Loading... Please wait...

Categories

Yad Ramah - Gitin / יד רמה על מסכת גיטין

  • Image 1
Price:
$28.99
SKU:
AWKO819


Product Description

 

חידושי רבינו מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיה 
ושיטות קדמונים 
(מתלמידי הרשב"א והרמב"ן) 
על מסכת גיטין 
מהדורה חדשה מעודכנת, שני כרכים בכרך אחד

יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ישנים, בצירוף שני נספחים: א) 'הלכות הגט להרמ"ה'; ב) קטע מחידושי הרמ"ה המקורי על מסכת גיטין שנתגלה בגניזה. בצירוף מבוא ומפתחות, ציוני מקורות, הערות וביאורים.

כתב היד שהונח ביסוד ההוצאה הזו, הוא כת"י הספריה הלאומית בירושלים, בצירוף חומר משלים מכתבי יד אחרים ומדפוסים ישנים להשלמת תורת הרמ"ה על מסכת גיטין. כתב היד הוא מעין שיטה מקובצת של תורת הראשונים למסכת גיטין, מבית מדרשם של הרשב"א והרמב"ן, בשילוב פירושי הרמ"ה. לספר צורפו שתי מערכות של הערות וביאורים, האחת הנקראת 'יד רמה', העוסקת בההדרת כל החומר הקשור לחידושי הרמ"ה, והשניה הנקראת 'הערות', המטפלת בחומר מתורתם של שאר הראשונים. שתי המערכות כוללות הערות פרשניות ובירורים מקיפים המעדכנים את הנידונים עד למסקנותיהם ההלכתיות של גדולי הפוסקים שבכל הדורות.

צורפו לספר שני נספחים. הראשון הוא 'הלכות הגט להרמ"ה', הרואות אור לראשונה מכתב יד ותיקן 154. הנספח השני הוא קטע גניזה מספריית קמברידג', המכיל את הפירוש המקורי של הרמ"ה על מסכת גיטין. פירסום הקטע הזה מאשר את השיטות שהשתמש בהם המהדיר לזהות את החומר מהרמ"ה המשוקע בכת"י הספריה הלאומית.

מאז צאת הספר הזה לאור בשנת תשס"ב בשני כרכים במהדורה מחודשת, חזר ונדפס על ידי מכון אופק כמה וכמה פעמים; עדות לתפוצה הגדולה שזכה לה. וכעת הודפס מחדש בתבנית מוקטנת במעט; רק שולי הדף הוקטנו ולא שטח הכתיבה. שני חלקי הספר הגדולים צורפו בהוצאה זו (תשע"ט) לכרך אחד, במטרה להקל על השימוש בספר הגדול הזה בבתי מדרשות במרוכז במקום אחד.

מהדיר: הרב אברהם שושנה

 

 

 

Hebrew

 

Hardcover

 

840 Pages

 

 
 

Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!


Our Newsletter


You Recently Viewed...