Loading... Please wait...

Categories

Orchas Maran / ארחות מרן - הנהגותיו בהלכה של הגר"ע יוסף - ב"כ

  • Image 1
  • Image 2
Price:
$29.99
SKU:
AWB292


Product Description

Orchas Maran by Rav dovid Yossef

אוצר עובדות הליכות והנהגות ומעשה רב מכלי ראשון על פי סדר השלחן ערוך כפי שנהג אביר הרועים שר התורה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בתוספת בירורים וציונים על כל הלכה. מפתח ההלכות בכרך א': הלכות השכמת הבוקר ונטילת ידים שחרית, הלכות ציצית, הלכות תפילין, הלכות תפילין של רבינו תם, הלכות ברכות השחר וברכת התורה, הלכות שליח ציבור קדוש וברכו, הלכות פסוקי דזמרה וקריאת שמע, הלכות תפלת שמונה עשרה, הלכות חזרת השליח ציבור וברכת כהנים, הלכות וידוי נפילת אפים וסיום שחרית, הלכות קריאת התורה ובית הכנסת, הלכות נטילת ידים לסעודה, הלכות סעודה. וכרך ב': הלכות נטילת ידים לסעודה, הלכות סעודה, הלכות מים אחרונים זימון וברכת המזון, הלכות ברכת הנהנין, הלכות ברכת הריח, הלכות תפלת הדרך וברכת הגומל, הלכות ברכות השבח וההודאה, הלכות תפלת מנחה וערבית, עניני השקפה והנהגה נכונה הראויים לאדם, עובדות והנהגות מהתמדתו ושקידתו של מרן זצ"ל בלימוד התורה יומם ולילה


סידר וכתב ע"י בנו הרב דוד יוסף שליט"א ויו"ל שנת תשע"ו

 


Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!


Our Newsletter


You Recently Viewed...